4 වන පළාත් සභාව

4 වන පළාත් සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලාගේ නාම ලේඛනය.

ධුර කාලය : වසර 2004.08.11 සිට 2008.06.09 වසර දක්වා

අනු අංකය

නම

තනතුර

පක්ෂය

සේවා කාලය

01

ගරු බර්ටි ප්‍රේමලාල් දිසානායක මැතිතුමා

ප්‍රධාන අමාත්‍යය

පො.එ.පෙ

2004.07.22 – 2008.06.09

02

ගරු ගමගේ විරසේන මැතිතුමා

සෞඛ්‍යය හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍යය

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

03

ගරු ඒ.එච්.බී.සේමසිංහ මැතිතුමා

පළාත් මාර්ග හා සමුපකාර අමාත්‍ය

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

04

ගරු ආනන්ද සරත් කුමාර මැතිතුමා

කෘෂිකර්ම හා ඉඩම් අමාත්‍යය

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

05

ගරු ආර්.එම්. පුංචිබණ්ඩා රත්නායක මැතිතුමා

ග්‍රාමීය කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යය

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

06

ගරු කේ.එච්. නන්දසේන මැතිතුමා

සභාපති

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

07

ගරු ඩි.ජී.එස්. දයාවංශ මැතිතුමා

නියෝජ්‍ය සභාපති

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

08

ගරු ඒ.එම්.ආර්.බී. අබේසිංහ මැතිතුමා

විපක්ෂ නායක

එ.ජා.ප

2004.07.28 – 2008.06.09

09

ගරු සුසිල් ගුණරත්න මැතිතුමා

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

10

ගරු එම්.එම්. ඩොනල්ඩ් මැතිතුමා

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක

එ.ජා.ප

2004.07.28 – 2008.06.09

11

ගරු එම්.ජයරත්න මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

ජ.වි.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

12

ගරු අනුර දිසානයක මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

ජ.වි.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

13

ගරු රෝහණ පුෂ්ප කුමාර මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

ජ.වි.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

14

ගරු එස්.සි.මුතුකුමාරණ මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

15

ගරු අරුණ දිසානායක මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

ජ.වි.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

16

ගරු ලක්ෂ්මන් ජයවර්ධන මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

ජ.වි.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

17

ගරු ටී.එම්.ආර්. සිරිපාල මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

18

ගරු ආර්.බී.ඥාණතිලක මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

19

ගරු පුංචිබණ්ඩා දිසානායක මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

20

ගරු ඩි.එස්. ශන්ත ප්‍රේමරත්න මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.02.11

21

ගරු ආර්.කේ. ඉන්ද්‍රානන්ද මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

ජ.වි.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

22

ගරු එම්.පි. පාලිත උපුල් කුමාර මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

ජ.වි.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

23

ගරු ටි.බී. සරත් මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

ජ.වි.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

24

ගරු ජයන්ත මාරසිංහ මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

පො.එ.පෙ

2004.07.28 – 2008.06.09

25

ගරු එම්.ජී. කීර්තිසිංහ විජේරත්න මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

එ.ජා.ප

2004.07.28 – 2008.06.09

26

ගරු කේ.බී. සුනිල් දිසානායක  මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

එ.ජා.ප

2004.07.28 – 2008.06.09

27

ගරු රාණි අධිකාරි මැතිතුමිය

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

එ.ජා.ප

2004.07.28 – 2008.06.09

28

ගරු අනිල් රත්නායක මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

එ.ජා.ප

2004.07.28 – 2008.06.09

29

ගරු ඇලෝසියස් සුනිල් චාල්ස් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

එ.ජා.ප

2004.07.28 – 2006.10.01

30

ගරු අ.ක.රාවුත්තර් නෙයියා මුහම්මුදු මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

 මු.කො

2004.07.28 –2008.06.09

31

ගරු එච්.ජී.පී.කේ.කේ. නෙල්සන් මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

එ.ජා.ප

2004.07.28 –2008.06.09

32

ගරු ආර්.ජනක ප්‍රියන්ත සමරසිංහ මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

එ.ජා.ප

2004.07.28 –2008.06.09

33

ගරු අන්සාර් ෂාහුල් හමීඩ් මොහමදු  මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

එ.ජා.ප

2004.07.28 –2008.06.09

34

ගරු එම්.හේරත් බණ්ඩා මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

පො.එ.පෙ

2008.02.29 – 2008.06.09

35

ගරු ඩී.එම්. අමරතුංග මැතිතුමා

පළාත් සභා මන්ත්‍රි

එ.ජා.ප

2006.11.13 – 2008.06.09